SVENSKA FÖR INVANDRARE – SFI

SFI är en grundutbildning i svenska för dig som är nybörjare i det svenska språket. Grundutbildningen är för dig som inte har svenska som modersmål. Du studerar det svenska språket och får möjligheten att lära dig läsa, höra och förstå svenska, tala och skriva på svenska. Språket är en nyckel in i samhället och genom att studera svenska kommer du snabbare in i samhället. Dina möjligheter till att studera vidare eller få praktik eller arbete ökar.

Beroende på din bakgrund kan vi erbjuda dig olika inriktningar och studievägar som passar dina mål. Vi har kurser som passar alla.

Om svenska för invandrare (SFI) – olika nivåer

SFI består av tre studievägar: 1, 2 och 3 samt fyra kurser:A, B, C och D. Hos oss kan du läsa alla kurser från 1A till 3D. Du studerar på den studieväg som passar din utbildningsbakgrund och dina studiemål.

Studievägarna är:

  • Studieväg 1 består av kurserna A, B, C och D. För dig som har kort utbildning (0-5 år) från ditt hemland, inte kan läsa och skriva och/eller inte kan det latinska alfabetet.
  • Studieväg 2 består av B, C och D. För dig som har grundskoleutbildning (6-9 år) från ditt hemland.
  • Studieväg 3 består av C och D. För dig som har motsvarade en gymnasieutbildning eller högre utbildning (10 år eller mer) från ditt hemland.

Vad leder SFI till?

Du kommer snabbar in i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden genom att studera SFI. Svenska språket öppnar nya vägar och möjligheter för dig!

För vem passar SFI och vem får läsa SFI?

  • SFI är för dig som kanske är helt ny i Sverige eller har bott här bott här under en period och behöver lära dig det svenska språket.
  • SFI är för dig som inte har svenska som modersmål och som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.
  • Du ska vara bosatt i Sverige.

Anmälan – vart vänder jag mig om jag vill börja på SFI/ Hur går det till?

För att ansöka om att få läsa SFI är det viktigt att tar kontakt med Vuxenutbildningen i din hemkommun, alltså den kommun du är folkbokförd i. Vuxenutbildningen i din hemkommun har ansvar för att du som har rätt till SFI undervisning erbjuds utbildning i svenska för invandrare (SFI). Efter ansökan är det viktigt att utbildningen startas så snart som möjligt i mån om plats. Ibland kan det finnas köer men om det inte finns särskilda skäl, ska undervisningen ha påbörjats inom tre månader.

En skola som passar alla- välj, när, hur och var du vill studera

SFI på Exlearn Education kan du studera på dagen eller på kvällen. Du väljer vilken tid som passar dig bäst. Vi erbjuder för- och eftermiddagslektioner samt kvällslektioner. Du kan också läsa på distans. Varje elev har en egen studieplan som kontinuerligt uppdateras tillsammans med läraren i form av samtal. Syftet är att du ska lära dig svenska i din egen takt på din egen språknivå.

SFI på distans

På Exlearn Education kan du också studera SFI på distans. Distans innebär att du studerar på en plats du valt själv, inte i skolan. Om du behöver extra hjälp kommer du till skolan eller ett av våra kontor i din kommun.

Under utbildningen studerar du med hjälp av dator. Våra SFI-kurser finns på vår webbaserade utbildningsplattform Exlearn. I Exlearn finns kurserna 1a, 1b, 2b, 2c, 3c och 3d. Du loggar in på Exlearn med ett individuellt användarnamn och lösenord via en dator med internet. I Exlearn hittar du uppgifter, uppdrag, prov, filmer och studieguider. Du kan lämna in ljudfiler och se hur långt du har kvar av din kurs. I Exlearn har du kontakt med din lärare, din kontaktperson och du träffar dina kurskamrater i online klassrum. Exlearn når du när som helst på dygnet.

Vad händer efter SFI utbildningen?

Efter att du studerat SFI kan du söka arbete i Sverige eller fortsätta studera. Du kan även fortsätta studera vidare på grundläggande Svenska som andraspråk (SAS grund). Grundläggande vuxenutbildning kan du också läsa hos oss. När du är klar med grundläggande vuxenutbildning kan du börja studera inom vårt utbud av gymnasiekurser för att komplettera eller skaffa dig högskolebehörighet.

Utbildningen i svenska för invandrare karaktäriseras av att eleven utvecklaren kommunikativ språkförmåga. Detta innebär att kunna kommunicera, såväl muntligt som skriftligt, utifrån sina behov.

Eleven måste få kunskaper och färdigheter av olika slag för att kunna göra relevanta språkliga val i förhållande till den aktuella kommunikativa situationen. Den kommunikativa språkförmågan innefattar olika kompetenser som samverkar och kompletterar varandra. En kommunikativ språkförmåga förutsätter därför både tillgång till ett språkligt system och kunskaper om hur detta system används.

Kunskap om det språkliga systemet innefattar ord, fraser, uttal och grammatiska strukturer, medan kunskap om språkanvändningen handlar om hur man bygger upp en text och gör funktionella språkliga val och anpassningar i förhållande till mottagare och syfte.

En viktig kompetens är även att kunna använda strategier för att på det mest effektiva sättet få fram sitt budskap.

Inom utbildningen i svenska för invandrare ska eleven utveckla sin medvetenhet om hur språkinlärning går till och sin insikt i det egna lärandet. Eleven ska också utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls -och arbetsliv i Sverige.

Inom utbildningen i svenska för invandrare ska eleven utveckla sin kompetens att använda olika digitala verktyg och hjälpmedel för information, kommunikation och lärande. Det vidgade textbegreppet är av stor vikt inom utbildningen i svenska för invandrare. Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan även avlyssning, bild- och filmstudium.

Utbildningen ska rikta sig till personer som har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper och studiemål. Utbildningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningen ska, med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning.

Den måste därför utformas så flexibelt när det gäller tid, plats, innehåll och arbetsformer att det är möjligt för eleven att delta i undervisningen.

I tabellen nedan kan du se vilken nivå de olika stegen motsvarar i jämförelse med den europeiska språkskalan (Common European Framework of Reference for Languages CEFR).

Mer information

Kursfakta

Kursnamn:SFI 1A
Kurskod:SFIKUA91
Kurslängd:100 Dagar
Gymnasiepoäng:300

Rekommenderade förkunskaper

Förutsättningar

Litteratur

Krävs ingen litteratur, material finns i kursen.