REDOVISNING

Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering. Ämnet omfattar även entreprenörskap, som inbegriper metoder och förhållningssätt för att kunna starta, driva och vidareutveckla verksamheter.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av företagens roll och villkor i samhället från lokal till global nivå. Här ingår företagens ansvar för bland annat hållbar utveckling. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i företagsekonomiska teorier, modeller och metoder samt förståelse av sambanden mellan olika funktioner inom ett företag. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man förverkligar en affärsidé samt stimulera deras kreativitet och lust att omsätta idéer i praktisk verksamhet. Företagsekonomi handlar om ekonomiska strategier som på olika sätt påverkar våra liv. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla intresse för ekonomiska frågor och förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera företagsekonomiska frågeställningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att problematisera, diskutera, argumentera och pröva källor kritiskt. Genom fältstudier och arbete med autentiska exempel ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av företagande. Eleverna ska även ges möjlighet att befästa sina teoretiska kunskaper genom praktisk tillämpning.

Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet.
  2. Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.
  3. Förmåga att med källkritisk medvetenhet identifiera och analysera företagsekonomiska frågeställningar samt att reflektera över resultatet.
  4. Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang.

Kursen redovisning 1 omfattar punkterna, med särskild betoning på punkt 2. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen företagsekonomi 1 och kursen företagsekonomi 2.

Mer information

Kursfakta

Kursnamn:Redovisning 1
Kurskod:FÖRRED01
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarar tidigare kurs: Redovisning och beskattning, FE1206.

Förutsättningar

Förutsättningar för att läsa kursen är:
PC dator – OBS! Inga läsplattor, MACbooks, Ibooks och liknande, för att det ska finnas förutsättningar att installera
nedanstående programvaror.
Program som krävs: Visma Administration elev licens (finns länk i kursens dokument för att installera programmet), Word, Excel, OpenOffice.org”

OBS! Information om provbokning och provtillfällen finns på första sidan under Mina Exlearn nyheter!

Litteratur

R 2000 Redovisning 2; Redovisning 2 – Faktabok, Andersson mfl. (upplaga 7).
Förlag: Liber, ISBN13: 978-91-47-12380-3
OCH

R 2000 Redovisning 2; Redovisning 2 – Problembok med CD. Andersson mfl, (upplaga 7).

Förlag: Liber, ISBN13: 978-91-47-12379-7