PROGRAMMERING

Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration av programvara. Det behandlar också hur man skapar, utvecklar och anpassar programvaror samt tillämpar datalogisk teori.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet programmering ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om principerna bakom datorprogram samt färdigheter i programmering i ett eller flera programmeringsspråk. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om programmeringens grunder, färdigheter i att genomföra programmeringsprocessens olika delar samt förmåga att analysera, designa, implementera, testa, resultatbedöma och vidareutveckla program. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om de mest använda programmeringsspråken och deras tillämpningar och användningsområden samt om traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringsspråk. Dessutom ska undervisningen behandla datorns användning i samhället och ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om datorns möjligheter och begränsningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta i projekt och att enskilt eller i grupp utföra programmeringsuppgifter av varierande komplexitet och inom olika tillämpningsområden. Programmeringsuppgifterna ska omfatta såväl egen programmering som lösning på programmeringstekniska problem och programutveckling med en given källkod som grund.

Undervisningen i ämnet programmering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att formulera och planera programmeringsuppgifter med pseudokod och diagramteknik.
  2. Förståelse av och färdigheter i att använda datalogiska begrepp och algoritmer.
  3. Förmåga att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod i ett eller flera programmeringsspråk.
  4. Kunskaper om gränssnitt mot användare, filer, filsystem, operativsystem, databaser och internet.
  5. Kunskaper om objektorienterad programmering i teori och praktik.
  6. Förmåga att finna, diskutera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel och programmeringslogiska fel.
  7. Kunskaper om samspelet mellan program, körtidsmiljö, operativsystem och hårdvara.

Kursen programmering 1 omfattar de sju punkterna ovan, med särskild betoning på punkterna 1—3 och 6—7.

Mer information

Kursfakta

Kursnamn:Programmering 1
Kurskod:PRRPRR01
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Förutsättningar

Kursen utgår ifrån att du arbetar i Windows-miljö.

Du kan läsa kursen även om du använder andra miljöer, som t.ex. Mac eller Linux, men då ges begränsad eller ingen support när det gäller installation och konfigurering av programvara och andra miljö-specifika frågor.

Litteratur

Programmering 1 med C++ Lärobok.
Förlag: Thelin läromedel.
ISBN13: 978-91-7379-173-1

Programmering 1 C++ Arbetsbok.
Förlag: Thelin läromedel.
ISBN13: 978-91-7379-174-8