MODERNA SPRÅK – TYSKA

Inom ämnet Moderna språk erbjuder Exlearn Education kurser i spanska, tyska, franska och italienska. Kunskaper i flera språk ökar möjligheterna att ingå i sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat och skrivet målspråk, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.

Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket.

I undervisningen ska eleverna få möta talat och skrivet språk av olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Eleverna ska få interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.
  2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift.
  3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
  4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
  5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

För att läsa kurser inom Moderna språk behövs inga förkunskaper i målspråket. Du kan läsa från nybörjarnivå steg 1 upp till steg 7. Från och med steg 3 kan du få meritpoäng. Moderna språk kan ge maximalt 1,5 poäng i meritvärde.

I tabellen nedan kan du se vilken nivå de olika stegen motsvarar i jämförelse med den europeiska språkskalan (Common European Framework of Reference for Languages CEFR).

Mer information

Kursfakta

Kursnamn:Moderna språk 1 Tyska
Kurskod:MODDEU01
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Förutsättningar

Litteratur

Lieber Deutsch 1: Allt i ett bok inkl cd.
Förlag: Liber AB.
ISBN13: 978-91-21-20568-6

Lieber Deutsch 1: Facit.
Förlag: Liber AB.
ISBN13: 978-91-21-20569-3

Valfri kurslitteratur:

Norstedts tyska ordbok.
Förlag: Liber AB.
ISBN10: 91-7227-010-1