GRAFISK ILLUSTRATION

Grafisk kommunikation har alltid förekommit, från grottmålningar och de första skriftsystemen, via handgjorda böcker, över Gutenbergs tryckteknik till dagens digitala kommunikation. I dag är samhället fyllt av visuella budskap med allt från trafikmärken, filmaffischer och informationsskyltar i det offentliga samhället till dagstidningar, livsmedelsförpackningar och postorderkataloger i hemmet. Ämnet grafisk kommunikation behandlar visuella budskap och hur de framställs för olika syften och sammanhang. Dessutom behandlar ämnet hur de grafiska idéernas gestaltning påverkar journalistik, information och reklam samt uttrycksformer inom design- och kultursektorn.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet grafisk kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de processer och tekniker som leder fram till grafiska produkter. Alla grafiska idéer skapas för en tänkt målgrupp och med ett budskap som har ett bestämt syfte. Begrepp som målgrupp och sammanhang, utifrån till exempel ålder och kön, är centrala för förståelsen av skapandet av grafiska idéer och ska därför behandlas i undervisningen. Utifrån de processer som studeras ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kreativa, estetiska och tekniska förmågor. Dessutom ska elevena ges möjlighet att utveckla förmåga att analysera processerna utifrån relevanta vetenskapliga metoder inom bildteori, kommunikationsteori och marknadsföringsteori. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om grafiska arbetsflöden och om hur delarna originalproduktion, bild- och färghantering, utskriftshantering och optimering för tryck eller webb bygger på varandra. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett relevant fackspråk. I undervisningen ska också olika förutsättningar för grafiska produktioner problematiseras, till exempel tidsramar, ekonomi och kvalitetskrav. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att omsätta teoretiska resonemang om budskaps visualisering till praktisk produktion genom att de får använda olika grafiska uttrycksmedel med relevant teknik. Eleverna ska ges möjlighet att tekniskt framställa produkter och förbereda produkterna för ett mångfaldigande, till exempel genom tryckning eller publicering på webb. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att via muntliga, skriftliga och visuella redovisningar analysera grafiska produktioner samt att analysera olika tekniker, stilar och uttrycksmedel.

Undervisningen i ämnet grafisk kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika grafiska funktioner och de delar som ingår i det grafiska arbetsflödet.
  2. Färdigheter i att visualisera idéer och att använda manuella skisser och grafiska tekniker och program.
  3. Förmåga att motivera val av innehåll och grafiska uttryckssätt utifrån målgrupp, kontext och önskad effekt.
  4. Förmåga att planera och genomföra grafiska produktioner i relevanta grafiska program utifrån överenskomna ramar och kvalitetskrav.
  5. Förmåga att analysera och bedöma grafiska produkter och idéer utifrån olika aspekter, vetenskapliga modeller och teorier samt utifrån relevant lagstiftning.
  6. Förmåga att använda relevant fackspråk.

Kursen grafisk illustration omfattar de sex punkterna ovan. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Mer information

Kursfakta

Kursnamn:Grafisk illustration
Kurskod:GRAGRI0
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Förutsättningar

– Adobe Creative suite: InDesign, Illustrator, Photoshop. Dessa finns tillgängliga för gratis prova-på-period i 30 dagar på Adobes hemsida:
http://www.adobe.com/se/downloads.html
När denna fria låneperiod är slut kan man hyra alla programmen för ca 700:- /månad, att hyra enstaka program är billigare. I denna kurs ligger störst focus på Illustrator, men du kommer även ha nytta av Photoshop beroende på hur du väljer att arbeta.

– Valfritt ordbehandlingsprogram: t.ex. word eller Open Office. Det sistnämnda finns på nätet gratis för nedladdning.

Litteratur

Adobe Illustrator CS6 Grunder.
Förlag: Docendo AB.
ISBN13: 978-91-7207-985-4

Medieboken: Grafisk kommunikation. Bergström B, Lundgren P, Flessa G.
Förlag: Liber AB.
ISBN13: 978-91-47-08791-4