PEDAGOGISK VÄRDEGRUND

Exlearn Education är en skola som vänder sig till vuxna i hela Sverige som vill utveckla sin kompetens. Många av våra deltagare är unga vuxna på väg i yrkeslivet.

Exlearn Educations mål är att hjälpa våra deltagare att utveckla färdigheter och kompetenser för att de ska kunna känna sig trygga i sin framtida yrkesroll.

EN SKOLA FÖR VUXNAS KOMPETENSUTVECKLING

Exlearn Education är en skola som vänder sig till vuxna i hela Sverige som vill utveckla sin kompetens. Många av våra deltagare är unga vuxna på väg i yrkeslivet. Exlearn Educations mål är att hjälpa våra deltagare att utveckla färdigheter och kompetenser för att de ska kunna känna sig trygga i sin framtida yrkesroll. Exlearn Education har ett rikt utbud av teoretiska och praktiska kurser och utbildningar som banar väg till jobb och personlig utveckling.

Demokratisk värdegrund

Undervisningen på Exlearn Education präglas av en demokratisk värdegrund som lyfter fram betydelsen av jämställdhet och delaktighet. Dialogen med läraren är central för elevens möjligheter att påverka sin studiesituation och få ut mesta möjliga av sin utbildning. Elevernas inflytande på utbildningen är också en viktig drivkraft för Exlearn Educations utveckling som skola. Elevernas åsikter, kommentarer och förbättringsförslag driver vårt företag framåt.

Exlearn Education delar pedagogen Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande som framhäver att dialogen med läraren för handledning kanske är den viktigaste nyckeln för att eleven skall äga sin kunskapsinhämtning. Lärandet är ett samspel mellan eleven och den kompetente pedagogen som tillhandahåller ett ramverk i form av en kursplanering samt övervakar och styr lärandeprocessen. Ett viktigt mål i vår pedagogik och didaktik är att främja elevens autonomi, det vill säga förmågan att självständigt ta ställning i olika frågor, att kritiskt och på egen hand bearbeta frågeställningar och material.

Att lära som vuxen

Exlearn Education vänder sig till vuxna inlärare vars inlärning skiljer sig från hur barn lär sig i skolan. Vi tror på en pedagogik där läraren genom närvaro, stöd, engagemang och inte minst genom höga förväntningar motiverar deltagarna att göra sitt bästa.

Exlearn Educations pedagogik utgår från andragogikens grundtankar som menar att vuxnas lärande måste knutas till den vuxnas tidigare erfarenheter, mål och självbild. Utgångspunkten är att vuxna kan och vill bestämma över sig själva samt är villiga att lära sig nytt när de inser behovet. Det är viktigt att lärandet känns meningsfullt. Den vuxna har tillgång till en rik erfarenhet som bör komma till användning i undervisningen och kopplas till det som ska läras för att skapa mening.

Den vuxnas livssituation är således en viktig drivkraft för lärandet som också handlar om en längtan efter inre utveckling. Vi menar därför att varje människa har behov av ett livslångt lärande, men sättet att lära sig är olika. Vuxna tenderar att vara mer villiga att lära när de kan koppla den nya kunskapen med det de tidigare har mött i livet. Den vuxnas tänkande i inlärningssituationen är därför ofta mer problemorienterad än ämnesinriktad.

Bildning och utbildning för alla

Exlearn Education erbjuder både teoretiska och praktiska kurser och utbildningar i många av landets kommuner. Vi tillhandahåller de flesta kurser som ingår i dagens gymnasieprogram för deltagare som vill komplettera eller uppgradera sina gymnasiebetyg. Vi erbjuder också de flesta praktiska yrkesutbildningar som arbetsmarknaden efterlyser. Vi vägleder våra deltagare och hjälper dem att göra de bästa kursvalen. Det kan röra sig om språkkurser som höjer meritvärdet för komplettering av gymnasieexamen eller en yrkesfördjupning som ökar möjligheten till anställning eller till en anpassad praktik direkt i anslutning eller i kombination med utbildningen.

Varierad och målinriktad undervisning

Exlearn Education professionella och legitimerade pedagoger använder sig av beprövade strategier och tekniker i undervisningen. Vi vet att undervisning som fokuserar på konkreta mål skapar en känsla av sammanhang och mening.

Exlearn Education tillämpar varierade pedagogiska metoder för att på bästa sätt tillgodose elevers olika sätt att lära sig. Exlearn Educations på förhand välstrukturerade upplägg ger trygghet och framförhållning och främjar deltagarens möjligheter att utveckla den egna inlärningsstilen och studietekniken, så kallad metainlärning dvs elevens förmåga att med rätt stöd, handledning och verktyg lära sig att lära sig själv.

Formativt förhållningssätt

Exlearn Education pedagoger har ett formativt förhållningssätt som innebär regelbunden återkoppling för att vägleda deltagarna i relation till kursmålen. I vår metodik stödjer vi oss på aktuell forskning inom lärandets psykologi som förklarar hur eleverna utvecklar kunskap dvs hur de lär sig. I Hur vi lär (Hattie & Yates, 2014) betonas bland annat betydelsen av återkoppling för att bygga kunskap. Återkopplingen dokumenteras i deltagarens pedagogiska planering som både deltagaren och läraren har tillgång till under hela utbildningen. Den pedagogiska planeringen utgår från deltagarens individuella kunskaper och kompetens i relation till målen. Regelbundna kunskapstester under kursens gång säkerställer kunskapsinhämtningen och fångar upp behovet av särskilt stöd i tid.

DIDAKTISKA METODER

Undervisningsmaterialet i våra kurser är varierat och anpassat till olika inlärningssätt för att tillgodose behovet av anpassningar till den enskilda deltagaren. Didaktiska metoder som Exlearn Educations pedagoger använder sig av är exempelvis ”det flippade klassrummet”, delar av problembaserad lärande (PBL) samt Case-metodik där fallstudier är utgångspunkten för lärandet. I det flippade klassrummet kan läraren ge deltagen en förberedande uppgift/läxa inför en genomgång eller en diskussion. Genom att studera och sätta sig in i uppgiften på förhand förbereder sig deltagaren för den gemensamma genomgången i klassrummet och kan på så vis tillgodogöra sig lektionen bättre. På så sätt kan mer klassrumstid ägnas åt frågor och diskussion av inlärningsmaterialet. Ett sådant sätt främjar, påskyndar och fördjupar elevens förståelse för det som ska läras.

Problembaserat lärande

Problembaserat lärande passar både för praktiska och teoretiska ämnen. Läraren formulerar ett problem som behöver lösas. Eleverna diskuterar sig fram till en lösning av problemet. Genom att eleverna bidrar med sina kunskaper kan gruppen med lärarens stöd och vägledning diskutera sig fram till en lösning av problemet. Alla i gruppen kan delta i att lösa problemet utifrån sina olika erfarenheter och förutsättningar. Problembaserat lärande i grupp med lärarstöd är en metod som framgångsrikt används i exempelvis matematiska ämnen i Japan, men denna inlärningsmetod lämpar sig också bra för praktiska ämnen eller i yrkesutbildningar.

Case-metodik

Att arbeta med Case-metodik kan gå till så att läraren presenterar en situation, ett fall, alltså en realistisk situation som behöver hanteras eller lösas. Uppgifter av denna typ kan varieras mycket och redovisas på olika kreativa sätt som rollspel mm. Casemetodiken och det problembaserade lärandet främjar deltagarens kommunikativa kompetens och samarbetsförmåga när lärandet sker i en lösningsinriktad dialog. Eleverna visar sin förståelse genom att kunna uttrycka sig kring ämnet, genom sin förmåga att kunna förklara och ställa relevanta frågor.

Entreprenöriellt lärande

Det gemensamma för ovanstående metoder är att de stimulerar ett aktivt förhållningssätt till uppgifterna, precis så som det också är på en verklig arbetsplats. När deltagaren tar för sig av kunskapen och prövar den mot tidigare erfarenheter skapas en kreativ lärmiljö. Genom att integrera den nya kunskapen driver eleven själv sin personliga utveckling framåt. På senare år har detta entreprenöriella förhållningssätt lyfts fram som en viktig faktor för en lyckad yrkeskarriär. Det är inte bara eget företagande som fordrar en välutvecklad förmåga att ta initiativ och arbeta lösningsorienterad; företagsamhet efterfrågas överallt i arbetslivet. Samhället behöver duktiga entreprenörer på många plan för att driva samhällsutvecklingen framåt.

Gestaltande pedagogik och suggestopedi

Suggestopedi är en lekfull inlärningsmetod där alla sinnen används för att stödja exempelvis språkutvecklingen. Det suggestopediska arbetssättet har sin hemvist i språkundervisningen. I klassrummet kan vi härma arbetslivets miljö med hjälp av rollspel och gestaltande dialoger för att exempelvis träna situationer som är vanligt förekommande på en tänkt arbetsplats. Undervisningen kan också utgå från film för att träna eller åskådliggöra ett arbetsmoment, ett händelseförlopp eller visa upp andra en viss miljö. I den teoretiska undervisningen är film ett viktigt verktyg för att repetera, variera och illustrera genomgångar.

Inom exempelvis språkundervisningen kan korta filmer som utspelar sig i olika miljöer ligga till grund för att lära sig nya ord, härma dialoger och åskådliggöra kulturella skillnader. Film som studiestöd hjälper deltagarna att skapa verklighetsnära inre bilder av det som ska läras in.

ANPASSAD STUDIEFORM

Exlearn Education erbjuder olika studieformer beroende på det valda studieupplägget.

Classroom

Hos Exlearn Education kan du studera i ett traditionellt klassrum tillsammans med din lärare och dina klasskamrater. Det är en studieform som skapar trygghet och ger utrymme för ett nära samarbete med klasskamraterna. Den möjliggör också deltagande i studiebesök, lokala föreläsningar, temadagar mm. Om du väljer att studera i närlärandet i klassrummet, kommer du och din lärare att använda er av lärplattformen Exlearn Classroom. Där finns din skräddarsydda kurs med din personliga planering (PP) som du har upprättat tillsammans med din lärare och som följer med dig genom hela utbildningen. I Exlearn Classroom finns också ditt individuella kursupplägg med allt material som du behöver.

Online

Om du studerar på distans eller deldistans i vårt virtuella klassrum Exlearn Online finns det andra fördelar. Exlearn Online ger dig friheten att studera var och när du vill. Du kan studera i din egen takt utifrån din livssituation, vilket gör det lättare att kombinera studier med arbete eller föräldraskap. Du har tillgång till din kurs på distansplattformen Exlearn Online dygnet runt. I kursen hittar du din personliga planering, ditt studiematerial och mycket pedagogiskt stöd i form av välstrukturerade föreläsningar, studiehandledning och övningsmaterial som hjälper dig att automatisera nya moment för hållbar kunskap

Blended

Exlearn Blended är en studieform där du kombinera klassrumsstudier med distanspedagogik. Det är en omtyckt studieform som har blivit allt vanligare. Oavsett studieform håller vår lärplattform en hög pedagogisk kvalitet och möjliggör en individanpassad och varierad undervisning. Du får regelbunden feedback på dina inlämningsuppgifter och kunskapsprov, vilket hjälper dig att sätta dina prestationer i relation till kursmålen.

När du läser på distans har du tillgång till din lärare genom meddelandefunktionen i Exlearn och i vårt virtuella klassrum. Du kan också ringa vid behov eller använda Skype för att redovisa uppgifter. Din lärare finns nära dig även om det geografiska avståndet kan vara stort

INDIVIDANPASSAD UTBILDNING

Hos Exlearn Education individanpassas utbildningen efter varje elevs behov, mål och förutsättningar. Utbildningen anpassas till individen på huvudsakligen två nivåer: organisationsnivå och klassrumsnivå.

Organisationsnivå

Rektorn leder det pedagogiska arbetet och skapar genom detta förutsättningar för våra lärare att individanpassa utbildningen och undervisningen till varje elevs behov. Tillsammans med lärarna och verksamheten arbetar rektorn med frågor som: Hur ska grupperna organiseras för att underlätta studierna för de enskilda eleverna? Har eleven möjlighet att styra sin studietakt? Kan eleverna studera på flera tidpunkter på dygnet? Har vi studieformer som passar olika elevers behov och lärstilar? Hur kan utbildningen bli ännu mer flexibel, utan att undervisningskvaliteten minskar? Hur utvecklar vi vår pedagogik och pedagogiska idé för att möta samhällets krav på digitalisering och teknik? Den kontinuerliga utvärderingen av möjligheterna till individanpassning av undervisningen gör att utbildningen ständigt utvecklas mot bättre och effektivare utbildningslösningar.

Klassrumsnivå

I klassrummet – såväl via våra onlineklassrum i lärplattformen som i våra platsbundna klassrum i kommunen – anpassas undervisningen till elevens behov, mål och förutsättningar. Vid första kontakten med eleven upprättar läraren en individuell fördjupad studieplan, i vilken läraren tillsammans med elevens går igenom faktorer som möjliggör anpassning av undervisningen efter individen. I dialogen behandlas faktorer som kursinnehåll, kunskapskrav, lärstilar, behov av särskilt stöd, studietakt, studerandemiljö, vilket material som skall användas, studievärderingar och ansvar och hur dessa kan anpassas till individens förutsättningar, mål och behov i det personliga studerandeupplägget.

I undervisningen tilldelar läraren sedan eleven innehåll och uppgifter utifrån individens mål och behov utifrån vad som framkommit i dialogen vid upprättandet av den individuella fördjupade studieplanen. Kursens svårighetsgrad anpassas exempelvis utifrån elevens mål med studierna och undervisningen anpassas till eleven genom varierade lärformer, uppgifter och varierat material. Valen vi gör i utvecklingen av vår lärplattform och de läromedel som eleverna använder görs i ljuset av att vi tillhandahåller utbildning till olika individer med unika förutsättningar och behov.

BEDÖMNING, EXAMINATION OCH VALIDERING

I samband med utbildningens start testas elevens kunskapsnivå i relation till kursens eller utbildningens mål. I en del av våra utbildningar kan testresultatet leda till att delar av utbildningen kan valideras medan andra delar behöver läggas större kraft på. Vid första mötet upprättar läraren tillsammans med deltagaren en personlig planering (PP) där resultatet från kunskapstestet dokumenteras som utgångspunkt för studierna. Denna dokumentation sker sedan löpande och följer med eleven under hela utbildningen för att synliggöra kunskapsutvecklingen. Under utbildningen gör läraren kontinuerliga bedömningar med hjälp av prov, kunskapstester, redovisningar och andra uppgifter som visar om eleven har tillgodogjort sig kunskapen. Eleven får återkoppling på sin prestation i förhållande till målen. Denna formativa bedömning hjälper eleven att förbättra sina resultat och säkerställer kunskapsinhämtningen.. I slutet av utbildningen gör läraren en summativ bedömning som leder till ett betyg eller ett intyg. I intyget formuleras deltagarens färdigheter i ord.

YRKESUTBILDNINGAR

Exlearn Education erbjuder en mängd olika yrkesutbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden. I våra yrkesutbildningar tränar du alla moment som är viktiga för din framtida yrkesutövning både praktiskt och teoretiskt. I våra yrkesutbildningar arbetar vi med verksamhetsförlagt lärande, det vill säga lärande ute på arbetsplatsen. Teoretiska moment varvas med mycket praktik där man tillämpar det man lärt sig. Arbetsplatsens lärmiljö är situationsstyrd.

Eleven måste lära sig att hantera de situationer som uppkommer på arbetsplatsen. Utbildningen tränar elevens entreprenöriella förmåga dvs att ta egna initiativ och hantera vanliga problem på arbetsplatsen. Efter genomförd utbildning utfärdar vi betyg och intyg.

© Copyright - Exlearn Education AB