Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vår vision

Verksamheten vid Exlearn Education ska präglas av respekt för människors olikheter samt värna om alla människors lika värde. Vår skola ska vara fri från all form av diskriminering och annan kränkande behandling samt kännetecknas av trivsel, trygghet och goda relationer.

Förankring av planen

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever och personal på skolan ska ha samma rättigheter – kvinnor och män och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Skollagen (se bilaga 2) reglerar vikten av aktning på varje människas egenvärde. Exlearn Education arbetar mot målet att diskriminering och annan kränkande behandling inte skall förekomma på skolan. Alla elever får information om planen i samband med att de påbörjar sina studier. Det sker vid introduktionstillfälle i lokal samt via hänvisning i vår lärplattform. Alla anställda ska få information om planen av närmaste chef då de anställs. De som behöver hjälp med att förstå innehållet i planen på grund av språksvårigheter kan få tolkhjälp via någon av Exlearn Educations språkstödjare. Värderingar och förhållningssätt diskuteras både som återkommande punkter under våra arbetslagsmöten. Resultatet från dessa diskussioner ska redovisas årligen. Läromedel och annat material i undervisningen ska väljas utifrån ett mångfaldhetsperspektiv.

Ladda ner vår likabehandlingsplans som PDF och läs mer>>