Rätt kvalitet – på dina villkor

Hur du upplever vår kvalitet är viktigt för oss. Dels för att du har rätt till kvalitativa tjänster men även för att vi ska få din feedback så att vi kan vidareutveckla våra tjänster, vårt arbetssätt, system och våra rutiner.

Vi vill på denna sida kort beskriva hur arbetar med kvalitet och vilka  utmaningar vi ser idag och framöver. Vi strävar alltid att bli bättre och att du ska få en så utvecklande, givande och stimulerande tid hos oss och vi är inte nöjda förrän alla våra elever och deltagare når sina mål hos oss.

Exlearn Education har idag en god kvalitet i våra utbildningar och tjänster vilket vi känner oss både stolta och nöjda med, men kraven ökar hela tiden och kvaliteten sätts ständigt på prov. Det är en komplicerad process att genomföra utbildningar, det är mycket att ta hänsyn till och även om vi strävar efter det vet vi att vi inte alltid kan göra rätt. Vår styrka är att vara fokuserade och snabba när vi väl upptäcker fel och brister. Ett företags reaktionstid att åtgärda dessa brister anser vi är avgörande för om den är kvalitetsmedveten.

I vår strävan att förbättra utbildningens kvalitet är vår policy att:

 • se studenten som programmets viktigaste intressent
 • vara lyhörd mot studenterna och deras synpunkter på utbildningen
 • systematiskt arbeta med utvärdering och uppföljning av programmets kurser
 • göra arbetet med kvalitet och förbättringar till alla aktörers angelägenhet
 • prioritera samverkan med företag, organisationer och myndigheter och andra högskolor

Vi mäter månadsvis och följer upp upplevd kvalitet av elever, studerande och deltagare över hela landet. Resultatet använder vi för att utveckla vår verksamhet och vår innovationskraft.

Vårt levande kvalitetsledningssystem tillsammans med medarbetarnas erfarenhet och kompetens parat med vårt innovationstänkande lägger en bra grund för fortsatt hög resultatleverans och effektivitet som möter samhällets ökande behov av nya tjänster, utbildningar och integration.

Hur vi hanterar personuppgifter

När du som elev från kommunal vuxenutbildning, arbetsförmedling eller annan utbildningsanordnare tar del av våra tjänster används olika digitala tjänster agerar vi personuppgiftsbiträde. Det är i samband med exempelvis antagning, elevadministration, bedömningar, kurs- och lektionsplaneringar samt som stöd och dokumentation i det pedagogiska arbetet. I samband med detta samlar vi in och lagrar information, som exempelvis namn, personnummer och kontaktinformation.

Vi registrerar även information i våra system i form av till exempel pedagogiska planer och samtal, bedömningar och betyg samt i berörda fall medicinsk information inom ramen för elevhälsoarbetet. Vilken form av information som registreras varierar beroende på vilken tjänst man tar del av och vilken utbildningsform man läser.

Då det är viktigt för oss att vi hanterar din information på ett tryggt och ansvarsfullt sätt har vi tagit fram riktlinjer för hur vi arbetar med digitala tjänster och hanterar personuppgifter.

Nedan följer information om dina rättigheter och vårt arbete. Detta arbete uppdateras på denna sida löpande utifrån nya regler och riktlinjer.

Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsansvarig är din kommunala vuxenutbildning, arbetsförmedling eller annan utbildningsanordnare beroende på vilken tjänst du går. För ytterligare information om detta hänvisas till personuppgiftsansvarig om du går en utbildning via dom. Här nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter som personuppgiftsbiträde – alltså på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.

Personuppgifter

Vår hantering och lagring av personuppgifter regleras i EU-förordningen General Data Protection Regulation, GDPR. Du kan läsa mer på Datainspektionens sida här…

Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut registerutdrag om de personuppgifter som behandlas om dig samt få rättelse kring felaktiga uppgifter i våra system. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt.

Om du har frågor kring vår behandling av dina uppgifter är du välkommen att ta kontakt med i första hand din kommunala vuxenutbildning eller arbetsförmedling. Vill du ha ett registerutdrag, rättelse eller radering av dina personuppgifter så ska du vända dig till vårt dataskyddsombud med en skriftlig ansökan. Klicka här för att komma till formuläret…

Känsliga uppgifter

Elever som har fysiska och psykiska begränsningar som kräver särskilt stöd hos oss berör långt ifrån alla studerande. I de fall den berör dig så är den separerad från den pedagogiska delen av utbildningen och regleras bland annat av hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att endast personal som har behov av informationen har tillgång till den. I de fall vi bedömer detta som känsligt, eller att lagen anger att vi behöver det, kommer vi att inhämta ert samtycke för detta.

Vi har säkra system och utvecklar löpande våra rutiner och riktlinjer för att skydda mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller annan förstörelse. Vi hanterar all känslig information enligt lagar och föreskrifter.

Molntjänster

Vi använder oss vanligt vanligtvis av digitala molntjänster vilket ger fördelar, som bland annat:

 • utökade möjligheter till samarbete mellan Exlearn Education och kommunala vuxenutbildningen/arbetsförmedlingen och inom Exlearn Education
 • enkelt för dig som användare att dela med dig av ditt material, både inom Exlearn Education och med omvärlden
 • tillgång till tjänsterna oberoende av plats och tid

Molntjänster innebär att informationen lagras hos externa leverantörer och är tillgänglig för användaren över internet. Exempel på molntjänster som vi använder är Exlearn, Workbuster, Microsoft Classroom och Microsofts Office 365. Informationen tillhör fortfarande Exlearn Education och vi hanterar vem som kan få tillgång till den. För att garantera att personlig information inte sprids vidare har vi tecknat ett avtal med leverantörerna om att inte dela med sig av våra användares personuppgifter och material till tredje part.

Vad händer när en du slutar hos Exlearn Education?

Vill du behålla ditt material då du slutat hos oss måste du själv föra över det till ett privat konto eller egen lagringsplats. Ditt konto inaktiveras normalt i samband med att du lämnar Exlearn Education och datan raderas en tid efter detta. Det gäller även material som lagras hos våra leverantörer. Viss elevadministrativ information (framförallt betyg) lagras även efter att eleven slutat.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hanteringen av personnummer och vilka system vi använder? Läs mer på vår webb, kontakta din kommunala vuxenutbildning, arbetsförmedlingen eller din utbildningsanordnare eller skicka en fråga till oss genom att använda formuläret här…

Arbetsmarknadsutbildningar

Deltagarna ska vara inskrivna hos Arbetsförmedlingen för att ta möjlighet att ta del av en arbetsmarknadsutbildning. Arbetsmarknadsutbildning innebär att du som arbetssökande kan få utbildning inom ett yrke där efterfrågan på utbildad personal är stor. Målet med en arbetsmarknadsutbildning är alltid att det ska leda till anställning.

Arbetsförmedlingens upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar ändras hela tiden och varar oftast 3-5 år. Vi genomför löpande kvalitetsmätningar i samtliga våra utbildningar och vi mäter olika saker.

Resultat efter avslutad utbildning

Målet är att deltagare skall erhålla arbete efter genomförd och avklarad utbildning men även vidare studier räknas också som uppnått mål. Vi följer upp deltagarna i samband med att utbildning avslutas och redovisar resultat i samband med kursråd och leverantörsdialoger. Många får jobb under utbildningen men oftast får deltagarna anställning någon månad efter avslutad utbildning vilket gör detta svårt att mäta.

Inom arbetsmarknadsutbildning får man normalt inget betyg utan det är endast godkänd/icke godkänd. I vårt uppdrag ligger det att genomföra utbildningen på ett sådant sätt som erfordras för att deltagaren skall bli godkända utifrån sina förutsättningar och förmåga. Exlearn Education har centrala funktioner som stöttar och säkerställer den lokala verksamheten. Bland annat gäller det anskaffning och uppföljning av APL-platser vilket är en viktig del i våra utbildningar och ofta avgörande för att komma ut på arbetsmarknaden.

Upplevd kvalitet

Med upplevd kvalitet menar vi att du ska vara nöjd med den verksamhet vi erbjuder. Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad. Resultaten visar på att deltagarna är fortsatt nöjda och villiga att rekommendera oss till andra. Att deltagarna är nöjda och rekommendationsgraden är hög beror sannolikt på att det finns en närhet mellan deltagare och konsulter och övrig personal. Mål, vision och spelregler utarbetas tillsammans vilket skapar engagemang hela vägen från chef till deltagare.

Ändamålsenlig kvalitet

Det finns inte någon enskild genomförd undersökning av resultaten för våra arbetsmarknadsutbildningar inom Yrkesutbildning, då deltagarunderlaget hittills statistiskt sätt varit för litet.

Utvecklingsområden

 • att fortsätta utveckla kvaliteten inom yrkesutbildningar
 • att jobba aktivt med att bygga goda och stabila kundrelationer
 • att stärka samarbetet med arbetsgivare och lokala företag
 • att utveckla fler yrkesutbildningar till fler branscher

Våra Arbetsförmedlingstjänster

Våra Arbetsförmedlingstjänster syftar till att genom utbildning underlätta individers inträde på arbetsmarknaden och därmed också främja en effektivare integration i samhället i stort. Vi strävar efter att alla våra deltagare, efter ha varit aktiva i en förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning eller insats hos oss, ska ha tagit steget in på arbetsmarknaden alternativt vara förberedda för vidare studier antingen hos oss eller hos annan utbildningsleverantör.

Stöd och Matchning

Är en bred och omfattande insats för individer med särskilt svag ställning på arbetsmarknaden som upphandlas i ett valfrihetssystem (LOV), vilket innebär att deltagaren själv väljer leverantör.

Utveckling 2019

Överlag haft en positiv kvalitetsutveckling med fler deltagare som når målen med utbildningen. En stor andel deltagare gått vidare till studier eller arbete. I många fall går det tydligt att se att vi har nöjda deltagare i våra verksamheter både genom en tydlig progression men även genom en daglig positiv feedback. Resultaten angående rekommendationsgraden visar en positiv utveckling för alla verksamheter.

TBD

TBD